फिडबेक
 
 

 

 

माय आबाद दिहुनथायनि बिजिरलु आरो मावथायनि गेजेरनि लांदां जायगाखौ सरजाबग्रा दालांआनो जाबाय मुलुगनां माइ संदानसालि (आइ आर आर आइ) । बेयो आसाम सरकार जों आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि आरो आसाम आबाद फालांगि आरो गामियारि जौगाथायनि योजनानि जौगाथाय आसामनि राइस नलेज बेंकनि ( आर के बि आसाम ) जों गासै सोमोन्दो गोनां । बेयो आसाम हादरसानि मोकथाङारि ( Practical ) गियाननि जेंना सुंस्रांनाय आरो आबादारिफोरनि गियान बायदिफोरखौ जगायना होयो ।

आर के बि आ माय आबादनि सायाव एबा माय आबाद दिहुनथायनि सायाव आइ आर आर आइ आरो ए ए एउ निफ्राय गोनोखोआरी गियान आरो मावथांखि फोरखौ बुथुमना लायो ।. ...

फरायबाव

News and Events

news-and-events-5

Government of Assam and IRRI extend APART collaboration ...

फरायबाव
news-and-events-4

Rice Knowledge Bank–Assam launched under APART project ...

फरायबाव
news-and-events-3

Assam farmers learn about technologies that increase yield ...

फरायबाव
news-and-events-2

Assamese version of Rice Knowledge Bank launched under APART .....

फरायबाव
 
 
IRRI develops entrepreneurship in seed sector ...

In Assam, the soil type, land topography, rainfall and climate in general are very conducive...

फरायबाव
BINA Dhan 11 carries a glimmer of hope for Potato Growers in Gingia

We, the ATMA and IRRI team were waiting for around two hours in the ICMD demonstration field to meet ...

फरायबाव
Machine transplanting makes headway in the State

Machine transplanting makes headway in the State.Mechanization is a...

फरायबाव
Utilizing rice fallows for economic gain

Utilizing rice fallows for economic gain. Rice is the single most important crop...

फरायबाव
 
picture
picture

आफादआरि
            दाथाय

फरायबाव ...

picture

थाखो थाखो
          दिहुन्थाइ

फरायबाव ...

picture
 
picture

कासटम
         हाइरिं चेनटार

फरायबाव ...

picture
picture
picture

आबाद
         थिसननाय सामलायनाय

फरायबाव ...

picture
picture

सहायनो हानाय
          माइनि जाथो

फरायबाव ...

picture
 
picture

आसामनि माइनि हाथाइ
         हाथाइ

फरायबाव ...

picture
picture

      माइनि डाकटर

फरायबाव ...

picture
picture

Mechanization

फरायबाव ...

 
picture
picture

बोथोरनि खारि

फरायबाव ...

picture

    नई तकनीक

फरायबाव ...

picture

राइस सीड

फरायबाव ...

picture
 

जोंनि दिहुनथाय

1

फेक्ट सित्स

हाखौ थियारि खालामनाय निफ्राय माय दैखांनाय फिन उननि फारिलाइसिम बायदि सोंथिनि थाबैनो फिन्नाइ मोननो थाखाय ...

फरायबाव
Manuals

आखायजों मावनाय

मायनि बेसेन फारिनि बायदि बिरोंदामिन (technology) आरो मावफारि फोरखौ फेहेरनायनि खामानि मावग्राफोरजों लोब्बा लाखिनो बाहायनो हायो ...

फरायबाव
Brochures

फोसाव बिलाइ

माय दिहुनथाय बिरोंदामिन (technology) नि फोरमायथि नायनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय आबादारि फोरजों लोब्बा लाखिनो बाहायनो हायो ...

फरायबाव
rice-weekly

Rice Weekly

"Rice Weekly" is a weekly news letter published by ARIAS society with the contributions of Assam Agricultural University, Department of Agriculture and IRRI, Assam.

फरायबाव
 
 

जोंनि थि जायगा

image